regulamin

Bardzo proszę o zapoznanie się z regulaminem- znajomość i przestrzeganie jego postanowień gwarantują bezpieczeństwo i dobrą atmosferę na zajęciach oraz pozwolą uniknąć nieporozumień i niezręcznych sytuacji. Podjęcie decyzji o udziale w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją poniższych postanowień.

I. ZDROWIE

1. Wszelkie dolegliwości zdrowotne należy zgłosić prowadzącej, a osoby cierpiące na schorzenia, których przebieg może wpływać na udział w zajęciach powinny skonsultować się z lekarzem i przedstawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań do ćwiczeń.

2. W czasie zajęć należy przestrzegać zaleceń dotyczących problemów zdrowotnych, oraz stosować się do nich przy każdym powtórzeniu ćwiczenia wymagającego dostosowania.

3. Kobiety w ciąży powinny powiadomić prowadzącą o swoim stanie oraz o wszystkich niepokojących zmianach samopoczucia.

4. Ćwiczenia należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, przy zachowania szacunku dla swojego ciała i jego ograniczeń. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów (pogorszenie samopoczucia, mdłości, ból itp.) należy bezwzględnie przerwać ćwiczenie i zgłosić dolegliwość.

5. Studio nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie i zaostrzenie się schorzeń uczestników.

6. Ryzyko związane z możliwością powstawania urazów ponosi wyłącznie uczestnik zajęć.

II. OPŁATY

1. Pierwsze zajęcia w Studio Yogapolis są bezpłatne.

2. Ceny pojedynczych wejść oraz karnetów, a także zasady dotyczące okresu ważności karnetów znajdziecie Państwo w zakładce CENNIK  https://yogapolis.pl/cennik/

  1. Zajęcia niewykorzystane w okresie określonym na karnecie przepadają, jednak w  wyjątkowych sytuacjach losowych dopuszcza się przedłużenie ważności karnetu.

4. Na życzenie wystawiam rachunek.

III. PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Uczestnicy powinni wykonywać ćwiczenia dokładnie zgodnie z instrukcjami, a wszelkie modyfikacje powinny być realizowane wyłącznie za zgodą prowadzącej.

2. Proszę o niewchodzenie na salę po rozpoczęciu zajęć i nieopuszczanie jej przed ich zakończeniem, gdyż wpływa to na przebieg zajęć i przeszkadza innym uczestnikom.

3. Nie należy rozpoczynać ćwiczeń po kilkugodzinnym pobycie na słońcu, bezpośrednio po innych intensywnych formach pracy z ciałem (także po masażu i saunie), oraz po spożyciu alkoholu. Do ćwiczeń należy przystępować minimum 2 godziny po obfitym posiłku.

4. Ćwiczy się boso, w stroju zapewniającym swobodę ruchów.

5. Należy zachować szczególną ostrożność przy ćwiczeniach w których może dojść do kolizji między uczestnikami, oraz ćwiczeniach z wykorzystaniem pomocy.

6. Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba że następuje to na polecenie prowadzącej.

  1. Studio zapewnia maty oraz akcesoria do ćwiczeń.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Studio nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków niezawinionych przez Studio.

2. Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

  1. Osoby niepełnoletnie bardzo proszę o przedstawienie zgody opiekunów na udział w zajęciach.

4. Udział we wszelkich formach zajęć organizowanych przez Studio jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania powyższego regulaminu, a jego nieprzestrzeganie może skutkować brakiem zgody na udział w zajęciach.

Polityka bezpieczeństwa

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Your Way Anna Węgrzynowska, ul. Zwycięstwa 12/V; 44-100 Gliwice; e-mail: yogapolis,studio@gmail.com.

Dane przezkazane firmie Your Way Anna Węgrzynowska będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z działalnością firmy w tym w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora oraz realizacji zawartych umów, oraz dla potrzeb księgowych

Odbiorcami tych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w proces współpracy: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, a także biuro rachunkowe. Dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia okresu naszej współpracy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający możliwości dochodzenia roszczeń pomiędzy stronami z tytułu umowy,

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zgodę na przetwarzanie danym można dowolnym momencie wycofać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: yogapolis.studio@gmail.com

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu oraz realizacji umowy.

Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.